งาน ก.พ.ร.

         ปีงบประมาณ 2555

         ปีงบประมาณ 2556

         ปีงบประมาณ 2557

         ปีงบประมาณ 2558

         ปีงบประมาณ 2559

สรุปผลการทำงาน

          ปีการศึกษา 2554
          ปีการศึกษา 2555
          ปีการศึกษา 2556

 

  • Css Template Preview
   
   

กระดานข่าว
ประกาศสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา

   ประกาศ แนวปฏิบัติในการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่มีแขนงวิชา/กลุ่มวิชา ของสถาบันอุดมศึกษา


   ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗


   รายชื่อผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557


  รายชื่อผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 รุ่นที่1 ระหว่างวันที่ 3 - 4 มีนาคม 2559


  รายชื่อผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 รุ่นที่2 ระหว่างวันที่ 10 - 11 มีนาคม 2559


 

 

 หลักธรรมาภิบาล ๑๐ ข้อของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 

 กำหนดพฤติกรรมเพื่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษา

 

 แนวปฎิบัติที่ดี เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 

 แนวปฏิบัติที่ดีในการทำงานประกันคุณภาพการศึกษา

 

 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีในการประกันคุณภาพการศึกษา

 

 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ

 

 ประกาศนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 

คู่มือและเล่มเอกสาร
ดาวน์โหลดสำหรับระดับหลักสูตร